Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5

Nebezpečné tovary - ADR

GGVS / ADRGGVS / ADRGGVS / ADRGGVS / ADR

Skladovanie nebezpečných tovarov
Naše sklady v nemeckom Schwelme (kapacita 1500 m²) a na Slovensku v Žiline (kapacita 700 m²) slúžia špeciálne na skladovanie nebezpečných tovarov tried 3,4,5 a 8 ADR. Pre minimalizáciu zdavotných a enviromentálnych rizík máme uzatvorené zmluvy so špecializovanými firmami zaoberajúcimi sa bezpečnostným poradenstvom. Tým je zabezpečené pravidelné preskúšavanie všetkých technických zariadení v súlade s našimi vnútornými predpismi a samozrejme aj s legislatívnymi požiadavkami.
Všetci naši zamestnanci sú zaškolení na manipuláciu s nebezpečnými tovarmi. V rámci nášho systému riadenia kvality sa konajú pravidelné audity bezpečnosti práce. Skladové priestory sú každý týždeň kontrolované vedením firmy. Všetci pracovníci skladu sa zúčastňujú na pravidelných externých školeniach napr.: Príprava nebezpečných tovarov pre cestnú/námornú/leteckú prepravu. Navyše organizujeme pravidelné interné školenia vedené bezpečnostnými poradcami.

Pre zaručenie bezpečnosti našich zamestnancov sú konané pravidelné požiarne cvičenia (cvičné poplachy). Ide o nácvik bez predchádajúceho upozornenia, takže sa kontroluje a nacvičuje v reálnych podmienkach. V prípade skutočného požiaru je zabezpečené priame spojenie s pultom požiarnej ochrany. Miestni hasiči majú údaje o množstve a druhu skladovaných tovarov ako aj technickú špecifikáciu všetkých skladovaných nebezpečných tovarov.

GefahrguttransporteGefahrguttransporteGefahrguttransporteGefahrguttransporteGGVS / ADR

ADR Transporty
Všetci šoféri fy. Thomas Sluis Slovakia s.r.o. sú držiteľmi preukazu "ADR vodič" ktorý dokazuje, že boli riadne zaškolení na manipuláciu a prepravu nebezpečných tovarov. Tieto preukazy ako aj platnosť vodičského oprávnenia sú 2 krát ročne kontrolované pracovníkmi manažmentu kvality. Vozový park je vďaka neustálej obnove mladý a vybavený najmodernejšou technikou (retardér, tempomat, ABS...). V každom vozidle sa nacháda obal s aktuálnymi bezpečnostnými pokynmi pre prípad nehody vo viacerých európskych jazykoch, ktoré sú aktualizované dvakrát ročne.

Každý nový šofér musí absolvovať interné školenie "Zácvik nového kolegu - šoféra". Každý šofér má vlastný, nami navrhnutý preukaz šoféra, v ktorom sú sústredené všetky potrebné informácie. Medzi povinnosti šoférov patrí pred každým odjazdom skontrolovať vozidlo na viditeľné nedostatky.

Pracovníci manažmentu kvality ako aj kolegovia disponenti pravidelne kontrolujú stav, výbavu a čistotu vozidiel. Ako motiváciu k opatrnosti a predchátzaniu úrazom získavajú šoféri prémie za kilometre ubehnuté bez nehody, za pravidelné kontroly vozidiel, starostlivosť o vozidlá atď. Keďže sú naši šoféri roztrúsení po celej Európe, je veľmi ťažké, spolu sa stretnúť na bezpečnostnom audite a oboznámiť sa s najnovšími informáciami, resp. pohovoriť si o praktických problémoch. Riešením tohoto problému bolo zavedenie tzv. "šoférskych večerí". Okrem chutných jedál, nápojov a príjemného spoločenského posedenia sú všetci šoféri oboznámení s najnovšími informáciami, zlepšovacími návrhmi a možnými problémami. Aktuálne informácie sú šoférom poskytované aj priebežne, a to zásadne v písomnej forme, aby nedochádzalo k ich skresleniu.